image banner
Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động về công tác thông tin và xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm Xúc tiến Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu và xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án về các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình dự án đó sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức, phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu thị trường…nhằm tìm ra các giải pháp thu hút khách du lịch tới địa phương;

3. Tổ chức tuyên truyền quảng bá về các cảnh quan du lịch, tiềm năng và các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực du lịch;

4. Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo đúng quy định của pháp luật;

5. Thu thập ý kiến của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài tỉnh, qua đó tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh các vấn đề liên quan tới chủ trương, chính sách…nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực du lịch;

6. Tập trung nghiên cứu, hướng dẫn phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch mới của khu vực, trong nước và quốc tế phù hợp với điều kiện của địa phương để phổ biến, chuyển giao đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh học tập, ứng dụng nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của địa phương; hỗ trợ khách du lịch.

7. Hợp tác với các tổ chức xúc tiến du lịch trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh đồng thời triển khai thực hiện đề án tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch có hiệu quả;

8. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư phát triển Du lịch tỉnh Bình Dương trong và ngoài nước.

9. Tổ chức hoặc tham gia thực hiện các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch, các hoạt động giao lưu văn hóa du lịch…

10. Quản lý và sử dụng viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo đúng chính sách, pháp luật hiện hành của nhà nước.

11. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

  1. Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và 01 đến 02 Phó Giám đốc.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Thông tin Du lịch;

c) Phòng Xúc tiến Du lịch.

3. Cán bộ, viên chức chuyên môn nghiệp vụ

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng chức năng và tổ chức tương đương; bố trí cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm.       

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0