image banner
Bảo tàng tỉnh Bình Dương

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Bảo tàng tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Bảo tàng) là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại Kho bạc theo quy định của pháp luật.

2. Bảo tàng tỉnh có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền các sưu tập hiện vật về lịch sử, văn hóa, danh nhân, tự nhiên và xã hội có giá trị tiêu biểu ở địa phương; Khai quật khảo cổ và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể thuộc địa phương. Hướng dẫn, quản lý, bảo quản, tu bổ tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; hệ thống bia, tượng đài và tranh hoành tráng của địa phương.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện các hoạt động điều tra, thăm dò, khai quật khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Tham mưu đề xuất các hiện vật là di vật, cổ vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia thuộc quyền quản lý trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ xã hội.

5.  Hoạt động nghiên cứu khoa học

a) Hoạt động nghiên cứu khoa học của bảo tàng được thực hiện thường xuyên thông qua việc triển khai đề tài khoa học các cấp, các chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn;

b) Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn kết và nâng cao chất lượng hoạt động của bảo tàng để phục vụ công chúng và góp phần phát triển lý luận bảo tàng học;

c) Bảo tàng được liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động bảo tàng theo quy định của pháp luật.

6. Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể

a) Bảo tàng được sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể ở trong và ngoài nước phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng;

b) Bảo tàng tổ chức việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể thông qua các phương thức sau đây:

- Khảo sát điền dã sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể;

- Khai quật khảo cổ;

- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng;

- Mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân;

- Việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Tài liệu, hiện vật của bảo tàng được chuyển giao, thanh lý, hủy trong các trường hợp sau đây:

+ Không phù hợp với phạm vi, đối tượng và nội dung hoạt động của bảo tàng;

+ Bị hư hỏng không còn khả năng phục hồi;

+ Được xác định gây hại cho con người và môi trường;

+ Được xác định không chính xác về lịch sử, văn hóa, khoa học;

+ Được xác định không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;

+ Được xác định nguồn gốc bất hợp pháp.

Căn cứ ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học của bảo tàng và quy định của pháp luật có liên quan; Giám đốc Bảo tàng công lập đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của Bảo tàng quyết định việc chuyển giao, thanh lý, hủy tài liệu, hiện vật.

7. Hoạt động kiểm kê

a) Bảo tàng tổ chức kiểm kê tài liệu, hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2006 (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

b) Hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật được lập, quản lý ổn định, lâu dài; được lưu trữ bằng văn bản và lưu trữ bằng công nghệ thông tin.

8. Hoạt động bảo quản

a) Bảo tàng tổ chức bảo quản tài liệu, hiện vật theo Quy định Tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bảo quản hiện vật bảo tàng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 47/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2008.

b) Hoạt động bảo quản tài liệu, hiện vật bao gồm:

- Sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản;

- Lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hiện vật và môi trường bảo quản;

- Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai họa, rủi ro cho tài liệu, hiện vật;

- Tư liệu hóa và xây dựng hồ sơ bảo quản;

- Việc bảo quản phải được thực hiện với mọi tài liệu, hiện vật khi trưng bày, khi lưu giữ trong kho và khi đưa ra ngoài bảo tàng;

- Việc bảo quản tài liệu, hiện vật phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan đến tài liệu, hiện vật.

9. Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể

a) Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của bảo tàng bao gồm:

- Trưng bày dài hạn, ngắn hạn tại bảo tàng và các di tích;

- Trưng bày, triển lãm lưu động ở trong và ngoài nước;

- Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể;

b) Trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của bảo tàng phải bảo đảm:

- Phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng;

- Chú trọng trưng bày tài liệu, hiện vật gốc;

- Việc giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể phải gắn với tài liệu, hiện vật, nội dung trưng bày của bảo tàng, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;

- Thuyết minh trưng bày cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin về tài liệu, hiện vật và phù hợp với đối tượng khách tham quan;

- Bản phục dựng, bản sao tài liệu, hiện vật phải chính xác, khoa học và được ghi chú rõ ràng;

          - Thuận lợi cho việc tham quan và gìn giữ an ninh, an toàn cho tài liệu, hiện vật, khách tham quan;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ chính trị, trật tự an toàn xã hội.

10. Hoạt động giáo dục

a) Hoạt động giáo dục của bảo tàng bao gồm:

          - Hướng dẫn tham quan;

- Tổ chức chương trình giáo dục;

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề;

- Xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục của bảo tàng.

b) Chương trình giáo dục của bảo tàng phải phù hợp với nội dung hoạt động và đối tượng công chúng của bảo tàng.

c) Chương trình giáo dục của bảo tàng nhằm tạo cơ hội và khuyến khích các hình thức học tập và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

11. Hoạt động truyền thông

a) Hoạt động truyền thông của bảo tàng bao gồm:

- Giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo tàng trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Tổ chức chương trình quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng;

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công chúng về hoạt động của bảo tàng;

- Xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân có liên quan để phát triển hoạt động của bảo tàng ở trong và ngoài nước;

b) Hoạt động truyền thông của bảo tàng phải phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của bảo tàng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

12. Hoạt động dịch vụ

a) Hoạt động dịch vụ của bảo tàng bao gồm:

- Tổ chức dịch vụ ăn, uống, nghỉ ngơi, giải trí và dịch vụ khác;

- Tổ chức phát triển sản phẩm lưu niệm, xuất bản ấn phẩm của bảo tàng;

- Tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch;

- Cung cấp thông tin, tư liệu;

- Tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo tàng;

- Giám định, thẩm định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Bảo quản, phục hồi, làm bản sao tài liệu, hiện vật;

- Hợp tác khai quật khảo cổ;

- Hợp tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tàng.

b) Hoạt động dịch vụ của bảo tàng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng và quy định của pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng hoặc đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân.

13. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

  a) Hướng dẫn, quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; hệ thống bia, tượng đài và tranh hoành tráng của địa phương. Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

            b) Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội tham gia vào việc bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, khai thác và phát huy giá trị di tích ở địa phương.

          c) Phối hợp tổ chức kiểm kê, lập danh mục, thực hiện hồ sơ khoa học tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia.

14. Thành lập Hội đồng khoa học của Bảo tàng

a) Hội đồng khoa học của Bảo tàng tỉnh Bình Dương do Giám đốc Bảo tàng quyết định thành lập theo thẩm quyền, là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Bảo tàng về phương hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn và những vấn đề khoa học liên quan; thẩm định giá trị khoa học, giá trị kinh tế của tài liệu, hiện vật có liên quan đến hoạt động của bảo tàng.

b) Hội đồng khoa học của Bảo tàng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên là các nhà khoa học và các chuyên gia chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước có uy tín về các lĩnh vực khoa học, nghiệp vụ liên quan đến nội dung hoạt động của bảo tàng.

c) Kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học Bảo tàng thuộc kinh phí sự nghiệp được dự toán hàng năm của bảo tàng.

15. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo tồn, bảo tàng.

16. Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật của bảo tàng theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Về lãnh đạo: gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

2. Về cơ cấu tổ chức:

Bảo tàng có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng;

- Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn.

Mỗi phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng được bố trí theo số biên chế của phòng theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 6 Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, cho từ chức sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ đối với các chức danh: Giám đốc, các Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Bảo tàng tỉnh theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và thẩm quyền được phân cấp về tổ chức, biên chế; quản lý viên chức, người lao động.

3. Biên chế và số lượng người làm việc tại Bảo tàng

Biên chế và số lượng người làm việc của Bảo tàng tỉnh được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Bảo tàng tỉnh và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt hàng năm.

4. Trụ sở làm việc

 - Cơ sở 1: Bảo tàng tỉnh Bình Dương, Số 565, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (trụ sở chính).

  - Cơ sở 2: Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi, Đường 1 tháng 12, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, Giám đốc Bảo tàng tỉnh dự thảo quy chế làm việc của đơn vị, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi ban hành và tổ chức thực hiện; ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng thuộc Bảo tàng tỉnh theo thẩm quyền.

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cùng Chánh Văn phòng Sở báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0