image banner
Thư viện tỉnh Bình Dương

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Thư viện tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Thư viện), là đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia (thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

2. Thư viện có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Thư viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng dự án, đề án phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của hệ thống thư viện công cộng, trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu Thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài Thư viện phù hợp với nội quy của Thư viện; được quyền từ chối các yêu cầu của người đọc nếu yêu cầu đó trái với nội quy của Thư viện.

3. Phục vụ miễn phí tài liệu Thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi và người tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.

4. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và các đối tượng phục vụ của Thư viện; xây dựng, phát triển tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị.

5. Thu thập, tàng trữ vả bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.

6. Nhận các xuất bản phẩm, lưu chiểu địa phương từ Sở Thông tin - Truyền thông chuyển giao, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương và các luận văn, luận án tốt nghiệp sau đại học của cán bộ viên chức được tỉnh cử đi học.

7. Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện với các thư viện khác trong nước và nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.

8. Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Tổ chức và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến người đọc, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân ở địa phương.

10. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện.

11. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hệ thống thư viện công cộng ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng trong cả nước.

12. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng và thư viện chuyên ngành tại địa phương.

13. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật; được sử dụng một phần nguồn thu này theo quy định của Nhà nước.

14. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thư viện; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo phân công, phân cấp của pháp luật.

16. Tham gia hội nghề nghiệp thư viện trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Ban Giám đốc Thư viện

1. Thư viện có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thư viện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi vắng mặt Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của cơ quan.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0