image banner
Thanh tra Sở

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Thanh tra Sở

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2. Tham mưu Giám đốc Sở

a. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

c. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

d. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

đ. Xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

e. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công nhân và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

3. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

4. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra.

5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và phối hợp với Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ.

8. Đề xuất với Giám đốc Sở trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra.

9. Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện việc tiếp Công dân định kỳ, thường trực tiếp Công dân.

10. Chủ trì quản lý thực hiện và phối hợp tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo, triển khai và thực hiện báo cáo: Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng chống tác hại của thuốc lá.

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Thanh tra Sở có 01 Chánh Thanh tra, 02 Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức làm công tác thanh tra.

Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh; Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

2. Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0