image banner
Văn phòng sở

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là phòng chức năng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xử lý thông tin các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động giữa các phòng chức năng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của Sở.

Điều 2. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác Văn phòng như sau:

        1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Sở;

        2. Xây dựng dự thảo các dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

        3. Tổ chức phối hợp công tác giữa các phòng chức năng của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

        4. Theo dõi, đôn đốc các phòng chức năng của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Ban giám đốc;

        5. Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

        6. Trực tiếp quản lý bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo Đề án cơ chế một cửa của Sở; chủ trì thực hiện chương trình công nghệ thông tin và quản lý mạng nội bộ; phối hợp với các phòng chức năng thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác ISO trong hoạt động của Sở; thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế văn hóa công sở và Ban Chỉ huy quân sự cơ quan.

        7. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối liên hệ, giao dịch với các phòng chức năng của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài Sở;

         8. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của Sở và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe ô tô phục vụ công tác của Sở;

        9. Tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở; thực hiện công việc lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của Sở; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của Sở;

          10. Chủ trì quản lý thực hiện và phối hợp tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo, triển khai và thực hiện báo cáo các lĩnh vực công tác: Chương trình công tác của ngành hàng năm; các ngày lễ lớn của tỉnh; công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ; thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân; dân vận chính quyền; bí mật nhà nước; đảm bảo an toàn, an ninh, cảnh quan môi trường của Sở;

        11. Tham mưu báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh;

       12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0