image banner
Phòng quản lý văn hóa và gia đình

Điều 1. Vị trí và chức năng

          Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa và gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Ban Giám đốc Sở.

          Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Tham mưu Giám đốc Sở việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển thuộc lĩnh vực văn hóa và gia đình trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn cơ sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa, gia đình.

          2. Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về các lĩnh vực văn hóa và gia đình thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          3. Tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và gia đình như sau:

          a) Về nghệ thuật biểu diễn

          - Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc tỉnh.

          - Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

          - Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc tỉnh ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn tỉnh.

          - Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

          b). Về quảng cáo

          - Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

          - Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương.

          c) Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động

          - Cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

          - Hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

          - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.

          - Hướng dẫn việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

          - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

          - Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trên cơ sở quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

            d) Về thư viện

          Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật.

          đ) Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

          - Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật; cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật.

          - Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

          - Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

          e) Về điện ảnh

          - Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

          - Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

          - Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác trên địa bàn tỉnh.

          g)Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật

          - Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;

          - Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          - Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

          h) Về di sản văn hóa

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi quản lý;

          - Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương sau khi được phê duyệt;

          - Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương; Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

          - Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

          - Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử -văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

          - Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

          - Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

          - Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

          - Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

          - Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

          - Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

          i) Phong trào “Toàn dân đoàn kết dựng đời sống văn hóa”

          - Phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào.

          - Phối hợp liên tịch với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện các cuộc vận động về xây dựng nếp sống văn hóa:

          + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

          + Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

          + Liên đoàn Lao động tỉnh.

          - Xây dựng Kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra các danh hiệu văn hóa.

          - Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào.

          - Rà soát các thủ tục hành chính.

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào.

          - Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kết quả triển khai thực hiện phong trào 6 tháng, năm và đột xuất. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào.

          k) Lĩnh vực Gia đình

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về gia đình.

          - Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

          - Triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

          - Triển khai, quản lý các hoạt động của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”.

          - Triển khai, quản lý các hoạt động của Mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

          - Triển khai, quản lý các hoạt động  của Mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình”.

          - Tổ chức các lớp tập huấn về công tác gia đình và các mô hình, đề án lĩnh vực gia đình.

          - Tổ chức thu thập, cập nhật dữ liệu thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

          - Tổ chức các hoạt động và tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Quốc tế Gia đình 15/5, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.

          - Tham mưu, thực hiện các chương trình, Kế hoạch phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể về lĩnh vực gia đình: Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Người cao tuổi, Tỉnh đoàn Thanh nên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Liên đoàn Lao động.

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình và các mô hình, đề án lĩnh vực gia đình 6 tháng và năm.

          - Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

          - Tham mưu Sở cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

          - Rà soát các thủ tục hành chính.

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết các mô hình, đề án, Chiến lược về công tác Gia đình.

          - Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình 6 tháng, năm và đột xuất. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết, tổng kết các mô hình, đề án lĩnh vực gia đình.

          l) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

          - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

          - Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kết quả triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

          m) Thực hiện việc quản lý nhà nước về hương ước, quy ước.

          -  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng thực hiện hương ước, quy ước.

          - Xây dựng Kế hoạch triển khai việc thực hiện hương ước, quy ước.

          - Triển khai Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

          - Tổng hợp việc rà soát hương ước, quy ước.

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước.

          - Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kết quả triển khai thực hiện Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 và việc rà soát hương ước, quy ước.

          n) Một số chức năng, nhiệm vụ khác

          - Giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa.

          - Tham mưu Ban Giám đốc Sở các nội dung về công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo quy định của nghị định Chính phủ, thông tư của các bộ chuyên ngành có liên quan và Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Tham mưu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          - Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Phòng

          1. Lãnh đạo phòng gồm có 01 Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng.

          2. Các công chức chuyên môn nghiệp vụ. Theo yêu cầu nhiệm vụ, cơ cấu ngạch công chức và chỉ tiêu biên chế được giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0