image banner
Trung tâm Văn hóa tỉnh

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và các chính sách, chế độ của Nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động văn hóa ở cơ sở; tổ chức hoạt động văn hóa tổng hợp phục vụ các sự kiện, kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng nhân dân;

3. Xây dựng và thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thể loại dân gian, dân tộc và đương đại nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại và phù hợp với quy hoạch của ngành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phối hợp với các thành phần kinh tế thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp…

4. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và các phong trào văn nghệ quần chúng, cổ động triển lãm trên địa bàn tỉnh; tổng kết các phương pháp tiên tiến, phổ biến hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp trong chuyên môn nghiệp vụ văn hóa ở cơ sở (xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, khu phố, ấp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, lễ tang, lễ cưới, đội văn nghệ, đội thông tin lưu động, nhóm sở thích, câu lạc bộ).

3. Cụ thể hóa các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở phù hợp với tình hình địa phương. Biên soạn các chương trình, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về nội dung tuyên truyền cổ động, triển lãm và các chương trình văn hóa - nghệ thuật, các câu lạc bộ, nhóm sở thích.

4. Khai thác, kế thừa phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, tổ chức các lễ hội truyền thống và hiện đại.

5. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các Trung tâm Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố, Nhà văn hóa, các hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, triển lãm ở cơ sở.

6. Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật tại chỗ và cơ sở bằng các loại hình văn hóa tổng hợp phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân nhằm định hướng và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ cảm thụ văn hóa - nghệ thuật trong nhân dân.

7. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng với các đơn vị có liên hoan trong và ngoài tỉnh.

8. Thực hiện một số dịch vụ văn hóa - nghệ thuật như: Tuyên truyền, quảng cáo, triển lãm. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể quần chúng, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Trung tâm, đảm bảo tính giáo dục tư tưởng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng nguồn thu bổ sung kinh phí cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức biểu diễn tuyên truyền và chiếu bóng lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ không doanh thu các đối tượng chính sách, xã hội và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành của Nhà nước; Đồng thời phát hành nguồn phim, điều phối và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đội chiếu phim lưu động các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

10. Tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực và toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

11. Tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

12. Tổ chức sáng tác, dàn dựng, các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại các địa phương trong tỉnh.

13. Cung ứng các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng của đơn vị theo quy định.

14. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị với Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

15. Thực hiện công tác liên kết, xã hội hóa với các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu cơ quan, thực hiện công tác quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan.

b) Giám đốc Trung tâm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh thuộc Trung tâm. Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí viên chức của Trung tâm căn cứ vào chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch và chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu nghề nghiệp.

c) Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo cơ quan, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về công việc được phân công. Khi vắng mặt Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của cơ quan.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chức năng và tương đương thuộc Trung tâm:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp.

b) Phòng Tuyên truyền và Chiếu bóng lưu động.

c) Phòng Nghệ thuật quần chúng.

d) Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc.

Mỗi phòng chức năng và tương đương (gọi chung là phòng) có 01 Trưởng phòng; cấp phó tùy vào số lượng biên chế, xác định khối lượng công việc khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng phòng mà Giám đốc Trung tâm quyết định số lượng cấp phó nhưng không quá 02.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng, Phó phòng Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng chuyên môn; sắp xếp xây dựng cơ cấu vị trí việc làm cho từng cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ. Số biên chế dôi dư do sắp xếp giải quyết chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

3. Trụ sở làm việc

- Cơ sở 1: Đường 30 tháng 4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Cơ sở 2: Số 2, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0