image banner
Phòng quản lý du lịch

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật.

          Phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Điều 2.  Nhiệm vụ

          1. Tham mưu Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình đầu tư phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện;

          b) Tổ chức thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh và lập văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định; đồng thời tạo mọi điều kiện theo pháp luật để doanh nghiệp có cơ hội tốt trong đầu tư.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét

          a) Tổ chức lập hồ sơ và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và quyết định công nhận khu du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh (đối với khu du lịch nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp huyện), lập hồ sơ đề nghị thẩm định và công nhận khu du lịch cấp tỉnh (đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên) và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định công nhận và công bố sau khi có quyết định công nhận điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh.

          3. Tham mưu Giám đốc Sở

          a) Tổ chức công bố Quy hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

          b) Thẩm định và quyết định công nhận xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao và hạng 3 sao cho các cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; biệt thư du lịch; căn hộ du lịch và tàu thủy lưu trú du lịch;

c) Kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch theo Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017;

d) Thẩm định và quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch gồm: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ mua sắm; dịch vụ thể thao; dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh;

đ) Thẩm định hồ sơ và cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch (thẻ nội địa và thẻ quốc tế); cấp, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm;

g) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

h) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

i) Thẩm định hồ sơ và cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp;

k) Tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế theo quy định của pháp luật;

l) Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch để từng bước chuẩn hóa đội ngũ lao động trong ngành; đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh;

          m) Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn; triển khai các quy định của Nhà nước đến các tổ chức, cá nhân hoat động du lịch trên địa bàn tỉnh;

n) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) hoặc đột xuất về công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

   Điều 3. Cơ cấu tổ chức của phòng

          Phòng Quản lý Du lịch có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0