image banner
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao là đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và các chính sách, chế độ của Nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Thực hiện chức năng phát triển thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tuyển chọn, quản lý và đào tạo năng khiếu thể thao; huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao; tổ chức thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi hoạt động theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục Thể thao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp;
2. Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức thi đấu các giải thể dục thể thao, Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh; đăng cai hoặc phối hợp tổ chức thi đấu các giải thể thao cụm, khu vực, quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc và quốc tế tại tỉnh khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 3. Tham mưu phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp trong công tác phát triển thể dục thể thao khi được các cấp có thẩm quyền giao. Hỗ trợ các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị kinh tế và các huyện, thị xã, thành phố công tác tổ chức hoạt động thi đấu, biễu diễn thể thao, Đại hội Thể dục Thể thao;

 4. Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, trọng tài, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao trong tỉnh. Tham gia kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

 5. Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và quản lý huấn luyện viên, vận động viên thể thao, đồng thời tổ chức cho các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia tập huấn, thi đấu các giải cụm, khu vực, quốc gia và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

6. Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viện, vận động viên thể thao của tỉnh và các chế độ trong các hoạt động thể dục thể thao khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

7. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đối với cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và những người làm công tác thể dục thể thao khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức thực hiện kế hoạch, hoạt động thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị của ngành, tỉnh và các nhiệm vụ đột xuất do cấp có thẩm quyền giao;

9. Tổ chức việc ứng dụng khoa học, công nghệ và y học; phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao khi được phê duyệt;

10. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao;

11. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; các Câu lạc bộ thể thao ở cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm thực hiện tốt các hoạt động thể dục thể thao từ cơ sở;

12. Hướng dẫn phương pháp tập luyện thể dục thể thao cho mọi đối tượng thông qua các tổ chức xã hội, mạng lưới câu lạc bộ thể dục thể thao. Tuyên truyền hướng dẫn các phương pháp luyện tập thể dục thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp cho mọi người;

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện quy định pháp luật về chế độ, chính sách, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

14. Quản lý tài chính, tài sản, khai thác sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

15. Xây dựng quy chế hoạt động, quản lý sử dụng và tổ chức các công trình thể thao do đơn vị quản lý, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo đúng các quy định của nhà nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương giao;

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu cơ quan, thực hiện công tác quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan.

b) Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao có trách nhiệm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng chuyên môn; sắp xếp xây dựng cơ cấu vị trí việc làm cho từng cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ. Số biên chế dôi dư do sắp xếp giải quyết chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

c) Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh thuộc Trung tâm. Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí viên chức của Trung tâm căn cứ vào chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch và chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu nghề nghiệp.

d) Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo cơ quan, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về công việc được phân công. Khi vắng mặt Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của cơ quan.

e) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, ban chuyên môn: Có 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng, các chức vụ này do Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao bổ nhiệm sau khi thỏa thuận với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Đào tạo và Huấn luyện

- Phòng Phong trào và Tổ chức thi đấu

- Ban Quản lý Khu nội trú

3. Trụ sở làm việc

- Trụ sở 1: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương (Nhà thi đấu đa năng: Đường Võ Văn Kiệt, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

- Trụ sở 2: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Bình Dương (Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao cũ: Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0