image banner
Phòng Kế hoạch Tài chính

Điều 1. Vị trí chức năng

Phòng Kế hoạch Tài chính sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là phòng nghiệp vụ chuyên môn của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư, tài chính, dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Điều 2 . Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện thực các chức năng, nhiệm vụ của Phòng

  1. Tham mưu về Kế hoạch

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng trình Giám đốc chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng cấp tỉnh và ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

b) Chủ trì thẩm định hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch hàng năm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

  1. Tham mưu về Tài chính

a) Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc sở trong việc xây dựng, tổng hợp và trình Giám đốc phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm của ngành; phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc sở, các đơn vị được tài trợ, đặt hàng theo qui định và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

b) Thẩm định, phê duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc sở; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc sở theo qui định; kiểm tra công tác kế tóan và quản lý tài chính; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của sở. Chủ trì thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua sở, trình Giám đốc phê duyệt.

c) Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về kế hoạch, tài chính đối với phần vốn ngân sách nhà nước hổ trợ cho các hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đúng qui định của pháp luật.

  1. Về Công tác phối hợp khác

a) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng trình Giám đốc dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia hội thảo, hội nghị; toạ đàm thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính và các dịch vụ công của sở và ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

c) Chủ trì thẩm định hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt, chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật, giá cả thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của sở và ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

d) Tổ chức hoặc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng của tỉnh, các chế độ chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật, giá cả; các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

đ) Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

e) Chủ trì thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo qui định của pháp luật.

g) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế hoạch, tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức, làm công tác kế hoạch, tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và ngành văn hóa, thể thao và du lịch Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc sở.

h) Quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng; quản lý tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu, của phòng theo chế độ hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý của sở.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

Điều 3Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng: gồm có Trưởng phòng, từ 01 đến 02 phó trưởng phòng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ: Theo yêu cầu nhiệm vụ, cơ cấu ngạch công chức và chỉ tiêu biên chế được giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
                     
    
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0