Tin Gia đình

Tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

(10:17 | 26/09/2018)

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-SVHTTDL ngày 03/8/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bình Dương) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại 09 huyện, thị xã, thành phố từ ngày 28/8 đến ngày 18/9/2018.


Thành phần tham dự các lớp tập huấn là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện (09/9), cấp xã (91/91); Ban vận động khu phố, ấp (586/586); Trưởng Ban vận động (Trưởng khu phố, ấp) và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp với tổng số lượng học viên tham gia các lớp tập huấn là 1.581 người. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên triển khai các văn bản của Tỉnh và Trung ương về phong trào TDĐKXDĐSVH với các nội dung sau: Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hướng dẫn việc chấm điểm, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa; Khu phố, ấp văn hóa; Khu nhà trọ văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ công chức, viên chức; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thông qua lớp tập huấn cán bộ các cấp làm công tác phong trào "TDĐKXDĐSVH" có những kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào. Nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện công tác bình xét, chấm điểm hộ gia đình văn hoá; Khu phố, ấp văn hóa; Khu nhà trọ văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018 được thống nhất và đạt hiệu quả cao. Tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ, hợp tác của các tổ chức, cá nhân đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, hương ước, quy ước theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, theo hướng văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang./.

                                                                           NGUYỄN VĂN CƯỜNG  (PHÒNG XDNSVHGĐ)