Thông tin tuyên truyền

Ngành VHTTDL tỉnh Bình Dương triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025

(16:15 | 05/01/2018)

Ngày 29/12/2017, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 68/KH-SVHTTDL về việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hoá - xã hội đến năm 2025 trong các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 


KHASEAN_2018.jpg

Việc triển khai mục tiêu trên các lĩnh vực hoạt động của ngành gắn với các đề án, dự án, quy hoạch, trong đó đặc biệt quan trọng là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung Đảng khoá XI “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, xúc tiến du lịch và công tác gia đình nhằm giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất, văn hoá, con người, những thành tựu đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương đến cộng đồng các nước trong khối ASEAN.

Để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố cần quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong từng đơn vị về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, người dân cùng tham gia tích cực vào các lĩnh vực hoạt động của ngành, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công các đơn vị cần chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động của ngành thiết thực và hiệu quả, góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh.

Thế Thuật (VPS)