Tin Văn hóa

Ban hành Tiêu chí, nhóm đường, danh mục tên để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(15:50 | 12/10/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 Ban hành Tiêu chí, nhóm đường, danh mục tên để đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tình.


Theo đó, việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải căn cứ vào 4 tiêu chí và 4 nguyên tắc. Bốn tiêu chí đó là: Tính tiêu biểu, phổ biến; tính truyền thống; tính thẩm mỹ và tính hệ thống. Bốn nguyên tắc gồm: Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành về đặt, đổi tên đường và cộng trình cộng cộng của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh; Không sử dụng tên các đơn vị hành chính để đặt tên đường; Đối với các nhân vật lịch sử có nhiều tên gọi thì chỉ sử dụng tên phổ biến nhất; Chỉ sử dụng tên của những anh hùng liệt sĩ tiêu biểu và Mẹ Việt Nam anh hùng là liệt sĩ của tỉnh để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.

Tiêu chí còn quy định 4 nhóm đường, 6 nhóm tên và danh mục 304 tên đường. Trong đó có 197 tên nhân vật trong nước; 28 tên địa danh, sự kiện, mỹ từ; 55 tên nhân vật địa phương;  21 tên địa danh, sự kiện, trong tỉnh và 3 tên nhân vật nước ngoài.  

Tiêu chí, nhóm và danh mục tên để đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tỉnh Bình Dương được ban hành là căn cứ quan trọng nhằm đảm bảo việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện được hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

DT