VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

  • Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa, bảo...

    Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hoá nói chung và di tích lịch sử, văn hoá nói riêng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã hình thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao (đạt 100%); 44/91 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao (đạt tỷ lệ 48,35%), trong đó có 28 Trung tâm được đầu tư xây dựng mới đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 01 bảo tàng, 09 thư viện cấp huyện, 34 thư viện cấp xã, 56 di tích đã được xếp hạng (12 di tích cấp quốc gia, 44 di tích cấp tỉnh), trong đó có 07 công trình di tích đã và đang được đầu tư trùng tu tôn tạo để đưa vào hoạt động.Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hoá nói chung và di tích lịch sử, văn hoá nói riêng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã hình thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao (đạt 100%); 44/91 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao (đạt tỷ lệ 48,35%), trong đó có 28 Trung tâm được đầu tư xây dựng mới đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 01 bảo tàng, 09 thư viện cấp huyện, 34 thư viện cấp xã, 56 di tích đã được xếp hạng (12 di tích cấp quốc gia, 44 di tích cấp tỉnh), trong đó có 07 công trình di tích đã và đang được đầu tư trùng tu tôn tạo để đưa vào hoạt động.

  • Chân dung ba nghệ nhân Đờn ca tài tử tiêu biểu ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh...
  • Đờn ca tài tử Bình Dương Viên ngọc sáng của âm nhạc cổ truyền Nam Bộ

ĐẤT VÀ NGƯỜI BÌNH DƯƠNG